Ten behoeve van veiligheid en paard/pony rij-plezier voor ons allen, gelden er op onze accommodatie een aantal regels.

HUISREGELS
Voor iedereen geldt:

 • Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen.
 • Tijdens lessen en terwijl er anderszins ruiters/menners rijden dient rond en in de nabijheid van de rijbaan/rijbanen rust te heersen.
 • Behoudens de ruiters die aan de lessen deelnemen mag niemand zich met de gang van zaken in de lessen bemoeien.
 • Er mag in de rijbaan/rijbanen, te paard en in de kantine niet worden gerookt.
 • Aanwijzingen van bestuursleden dienen door iedereen te worden opgevolgd.

Voor iedere ruiter/menner geldt:

 • Tijdens het rijden in de accommodatie en op het buitenterrein is de ruiter verplicht:
 1. Gebruik te maken van goed passend en veilig zadel met ruim zittende stijgbeugels. De stijgbeugels en de bevestigingshaak dient een hoek van ongeveer 45 graden te hebben.
 2. Rijlaarzen of jodphurs te dragen, of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool met hak en gladde bovenkant in combinatie met chaps. De schoenen moeten ruim in de stijgbeugels passen.
 3. Een goed passende veiligheidshelm, met gesloten kinband voorzien van de CE en EN 1384-markering te dragen.
 4. De rijbaanregels in acht te nemen.
 • Tijdens het rijden in de accommodatie en op het buitenterrein is de menner verplicht:
 1. Gebruik te maken van :
  • een geschikt en veilig tuig
  • een passend en veilig rijtuig dat voorzien is van
   • goed functionerende remmen op tenminste de achteras
   • de juiste verlichting en reflectoren e.e.a. volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeertekens
   • een draaikrans/schamel die volledig onderdoor kan draaien (alleen bij vierwielige rijtuigen)
 2. Een goed passende veiligheidshelm, met gesloten kinband voorzien van de CE en EN 1384-markering te dragen.
 3. De rijbaanregels in acht te nemen.
 • Ruiters en menners is het tijdens het rijden in/op de accommodatie en buitenterrein niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen.
 • Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden/mennen is niet toegestaan.

Bakbezetting 

  Maandag: 19:30 – 20:30 uur springles Sanne Leeuwenkamp
  Woensdag: 18:30 – 20:30 uur dressuurles Margriet Meijer
  Donderdag: 10:00 – 11:00 uur dressuurles Margriet Meijer
  Donderdag: 20:00 – 21:00 uur springles Sanne Leeuwenkamp
  zondag: 10:00 – 11:00 uur ponylessen Claudia Speerstra en Petra Peereboom Reglement vrijrijden Het betreden van het complex is voor eigen risico. De gebruiker is te allen tijde aansprakelijk voor schade die de vereniging en/of stichting ondervinden. Ook als gevolg van het gebruik van deze regeling. De gebruiker vrijwaart de vereniging en/of stichting tegen aanspraken ten aanzien van iedere schade en/of letsel van persoon of dier.

  1. Vrijrijden op het terrein en in de rijhal is alleen toegestaan voor rijdende leden van de Hippische Sportvereniging Heiloo e.o.
  2. Vrijrijders dienen zelf een mobiele telefoon bij zich te hebben in geval van nood.
  3. Familie, vrienden en kennissen van leden hebben geen toestemming op het terrein van de vereniging met hun paard of pony vrij te rijden of hun paard of pony te longeren.
  4. Alle rijdende leden van Hippische Sportvereniging Heiloo e.o. kunnen tegen betaling van een vergoeding per jaar vrijrijden. De vergoedingen per 2014 bedraagt €85 per lid per kalenderjaar.
  5. Voor het vrijrijden kunnen zij beschikken over een sleutel voor de hal. De sleutel wordt beschikbaar gesteld door Stichting Centauer. De borg voor deze sleutel bedraagt € 50,–. De sleutel wordt op naam uitgegeven. Bij beëindiging van het lidmaatschap is men verplicht de sleutel in te leveren.
  6. De sleutel is verkrijgbaar via de penningmeester van de Hippische Sportvereniging Heiloo e.o. Na ondertekening van de Sleutelverklaring en na ontvangst van de borg en de vergoeding wordt de sleutel verstrekt. Aanvraag tot huur van de rijhal en/of buitenterrein door niet-leden loopt via de secretaris van de Hippische Sportvereniging Heiloo, Mw. Marga Quinten 072-5054388
  7. Tijdens het vrijrijden is een rijhelm (goedgekeurd volgens EN-1348) voor iedere ruiter verplicht.
  8. Tijdens het vrijrijden is men verplicht een mobiele telefoon mee te nemen, zodat evt. hulpdiensten te allen tijde kunnen worden opgeroepen.
  9. Kinderen tot en met 13 jaar moeten tijdens het vrijrijden begeleid worden door een persoon met een leeftijd van 18 jaar of ouder. Aanbevolen wordt om tijdens het vrijrijden altijd met 2 personen aanwezig te zijn.
  10. Vrijrijden op het buitenterrein mag alleen in de aangewezen bak. Normaal gesproken is dat het achterste gedeelte van de grote zandbaan, tenzij anders aangegeven op het bord bij de ingang van het terrein.
  11. Vrijrijden op het gras is niet toegestaan.
  12. Het is niet toegestaan paarden en pony’s los te laten lopen of los te laten springen in de rijhal of op het buitenterrein.
  13. Het is niet toegestaan paarden en pony’s te laten rollen in de rijhal.
  14. Longeren is alleen toegestaan op de achterste buiten zandbaan. Longeren is dus NIET toegestaan in de rijhal of op de grote zandbaan.
  15. Het vrijrijden onder begeleiding van een privé-instructeur is toegestaan onder de navolgende voorwaarden:- vrijrijders kunnen niet weggestuurd worden.
  16. – maximaal twee instructeurs tegelijk. In onderling overleg wordt besproken hoe de verdeling van de rijhal zal worden geregeld.
  17. Wanneer er verenigingslessen plaatsvinden in de rijhal, kan er geen vrijrijden plaatsvinden in de rijhal.
  18. Wanneer er verenigingslessen plaatsvinden op het buitenterrein is vrijrijden mogelijk op het buitenterrein, mits de les niet wordt verstoord. De aanwijzingen van de instructeur tijdens lesuren dienen altijd te worden opgevolgd.
  19. Wanneer de rijhal of het buitenterrein is verhuurd aan derden en wanneer deze zijn geprepareerd voor een evenement, dan is de rijhal en/of het buitenterrein niet beschikbaar voor vrijrijden. De tijdstippen hiervoor worden in de jaarkalender vermeld (www.hsheiloo.nl).
  20. Wanneer in de binnen- of buitenbanen door meerdere ruiters/menners vrij wordt gereden, zijn de officiële rijbaanregels van toepassing.
  21. Bij het gebruiken van hindernismateriaal dient dit materiaal na afloop te worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen.
  22. Vrijrijden op het terrein/in de rijhal is overdag mogelijk. Hierbij mag geen verlichting worden aangedaan.
  23. Op dinsdagochtend tot 13.00 uur is de rijhal beschikbaar voor het vrijrijden van de menners. Op andere tijdstippen dienen de ruiter en menner in onderling overleg tot een compromis te komen m.b.t. het vrijrijden.
  24. De buitenverlichting van de grote zandbaan wordt ’s avonds alleen ontstoken tijdens de reguliere lesuren, dus niet apart voor het vrijrijden.
  25. In de rijhal kan s’avonds vrij gereden worden, houdt wel rekening met de lessen op woensdag van Margriet van Veen en de springlessen op maandag- en donderdagavond. Voor alle avonden geldt dat er tot 21.30 uur gereden kan worden. Tijdens deze avonden mag de verlichting ontstoken worden. Graag alleen de middelste rij lampen aan doen!
  26. Tijdens algemeen erkende feestdagen is de rijhal ’s avonds niet geopend voor vrijrijden.
  27. Bij gebruik van de rijhal verplicht men zich om na gebruik de rijhal weer schoon achter te laten, d.w.z. mest opruimen e.d. Hiertoe is een kruiwagen en schep aanwezig.
  28. Na het vrijrijden dient de rijhal en het hek weer op slot gedaan te worden.
  29. Misbruik maken van deze regeling kan uitsluiting tot gevolg hebben van het vrijrijden.
  30. De Stichting Centauer behoudt zich het recht voor het reglement tussentijds te kunnen wijzigen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd en in de hal opgehangen.